Radio Ratsmodee ,

Radio Ratsmodee

/door Laurent Malherbe

Radio Ratsmodee is een beeldende kunst project dat tegen de achtergrond van een onstuimige wereldsituatie op een ontregelende wijze en met gezond wantrouwen jegens het establishment vragen oproept bij de gangbare opvattingen over kunst en maatschapij.

Radio Ratsmodee roept op tot poëtisch activisme analoog aan de grote stromingen en ismen van de vorige eeuw die de kunst hebben bevrijd van haar conventies en dogma’s. Humor en ironie vormen hierbij een belangrijk wapen.

Radio Ratsmodee is als een zwart gat in het alom heersende neoliberale universum waarin intrinsieke waarden verdrongen worden door het recht van de sterkste, big brother zijn onomkeerbare intrede heeft gedaan en vluchtelingen politieke handelswaar zijn geworden.

Radio Ratsmodee blikt vooruit en filosofeert over de mogelijkheid van beeldende kunst in de maakbare en gerobotiseerde post-globale samenleving van honderd jaar na nu.

Radio Ratsmodee activeert een netwerk van kunstenaars, curatoren en denkers die op onregelmatige basis publiceren.

Radio Ratsmodee rekent af met het fenomeen van de kunstenaar als aaibare idiot savant met een onverkoopbaar product dat naar believen kan worden ingezet door beleidsmakers.

Radio Ratsmodee schept lucht.

Missie en visie

De wereld bevindt zich in een snelle transitie maar niemand weet nog waarnaartoe. En hoewel het te ver gaat om te stellen dat de geschiedenis zich herhaald kent de huidige tijd onmiskenbaar raakvlakken met het wereldtoneel van ruwweg een eeuw geleden. Destijds botste het geloof in een betere toekomst voor de mensheid op een verlammend pessimisme dat de politieke en economische ontwikkelingen naar boven bracht.

Het ‘fuck you’ van DaDa was een bevrijdende vuist tegen de oorlog en een trap tegen de schenen van de laffe burgerman. Een daad van verzet die tot op de dag van vandaag doorklinkt zonder aan aan actualiteit te hebben ingeboet.

De periode van ‘gelukkige globalisering’ na de val van de Muur is voorbij. Er vindt een herijking van de macht in de wereld plaats waarbij Europa uit elkaar gespeeld drijgt te worden. In veel landen is het volk ontevreden en onzeker. Burgers vrezen een nieuwe periode van conflict en harde concurrentie, van migratie en etnische strijd, van toenemende onzekerheid op de arbeidsmarkt, van tegenstellingen tussen een elite die van de mondialisering profiteert en een middenklasse die achterblijft.

Opnieuw klinkt de roep om een sterke man en trekken de hoeders van de bedreigde nationale identiteit, gewapend met hele en halve leugens, ten strijde tegen cultuurrelativisten.

Voor Radio Ratsmodee geldt dat alle kunst geëngageerde kunst is, en elk kunstwerk een betrokken kunstwerk. Dat autonome kunst als zodanig niet bestaat, net zo min als een autonome blik. Alles is gerelateerd aan de wereld daaromheen; aan de werkelijkheid daarbuiten.

Het gaat niet om de vraag hoeveel invloed de samenleving op kunst mag hebben, maar om het onderkennen dat de samenleving altíjd invloed heeft op kunst. En dat die invloed niet per geval en voor de gelegenheid uitgeschakeld kan worden.

Vannuit deze context start Radio Ratsmodee een platform dat – in navolging van DADA – gekenmerkt wordt door een geinspireerde mix van irrationalisme, subversie en humor. Een energetische respons op de toestand in de wereld waarbij de kunst zélf de drijvende kracht is.